Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno
 • pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych:

 • Udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I –III szkoły podstawowej, planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 • Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez te placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
 • Współpraca, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego
 • Udzielanie nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
 • Udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli , bibliotekami pedagogicznymi wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom.

Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki. Obejmuje ono:

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; 
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację; 
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Szczegółowe działania:

Diagnoza 

 • psychologiczna
 • pedagogiczna
 • logopedyczna
 • dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znaczny, głębokim)
 • dzieci słabowidzących i niewidomych
 • dzieci słabosłyszących i niesłyszących
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci z afazją

oraz

 • diagnozę dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 Terapia

 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki
 • terapia logopedyczna
 • terapia rodzinna
 • terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne z elementami biblioterapii,
 • Treningi Umiejętności Społecznych – TUS
 • warsztaty dla uczniów

 Warsztaty, szkolenia, prelekcje dla:

 • nauczycieli i specjalistów
 • rodziców

 Sieci współpracy i samokształcenia dla:

 • szkolnych i przedszkolnych pedagogów specjalnych
 • szkolnych i przedszkolnych pedagogów i psychologów

Grupy wsparcia dla:

 • rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

Realizujemy również: porady i konsultacje dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

 W zakresie ochrony zdrowia psychicznego oferujemy wsparcie w formie:

 • interwencji w sytuacjach kryzysu
 • terapię traumy
 • terapię postinterwencyjną
 • mediacje