Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR1
W KALISZU
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-11-18.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
  • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (.doc, .pdf) - aktualnie trwają prace nad konwersją tych plików do wersji dostępnej cyfrowo.
  • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 mieści się w  siedzibie przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b w Kaliszu. Budynek Poradni obejmuje: parter, pierwsze piętro oraz pomieszczenia w przyziemiu. W bezpośredniej okolicy nieprzekraczającej 50 metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się parking osiedlowy z wydzielonym 1  miejscem dla osób niepełnosprawnych .

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b. Wejście główne obejmuje dwoje drzwi otwieranych ręcznie – zewnętrzne i wewnętrzne. Przy drzwiach wewnętrznych umieszczony jest  na wysokości 1,5 metra oznakowany dzwonek. Próg przy drzwiach zewnętrznych  oznakowane jest żółto - czarnymi paskami. Wejście do budynku nie wymaga zastosowania podjazdu, drzwi wejściowe  zewnętrzne i wewnętrzne są wyposażone w podpórki umożliwiające ich zablokowanie w pozycji otwartej.

W holu głównym na parterze budynku znajduje się Recepcja. W godzinach 08.00-16.00 klienci zgłaszający się do Poradni kierowani są do Rejestracji znajdującej się na parterze budynku. Pomieszczenia Poradni nie są objęte monitoringiem wizyjnym. Wnętrze budynku jest zabezpieczone systemem alarmowym.

Na parterze znajduje się toaleta oraz gabinet do prowadzenia zajęć  - dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przyziemiu znajduje się toaleta wyposażona w przewijak dla niemowląt.

Na 1 piętro prowadzi klatka schodowa ze schodami oznaczonymi żółto – czarnymi paskami i poręczami, budynek nie jest wyposażony w windę.

Na 1. piętrze znajdują się pomieszczenia sanitarne: toaleta dla klientów i toaleta do użytku przez pracowników, bez dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wstępu i przebywania w Poradni z psem asystującym  osobom niepełnosprawnym.Poradnia nie dysponuje systemem informacji głosowych, pętlami indukcyjnymi ani możliwością zapewnienia tłumacza języka migowego.  

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych