Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJĘĆ KLIENTÓW W PORADNI W OKRESIE EPIDEMII SARS-COV-2

 (niniejsze zasady stanowią wyciąg z  „WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  nr 1 w Kaliszu okresie epidemii SARS-COV-2”)

 1. Poradnia priorytetowo będzie przyjmowała dzieci i uczniów w siedzibie Poradni szczególnie w celu:
 • diagnozowania na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci,
 • kontynowania rozpoczętych indywidualnych procesów terapeutycznych,
 • prowadzenia indywidualnych konsultacji i porad dla rodziców/opiekunów prawnych,
 • prowadzenia interwencji kryzysowej.

2. Na czas trwania stanu epidemii wstrzymane zostają pozostałe zadania statutowe, w tym: terapie rodzinne, grupowe, spotkania sieci współpracy i samokształcenia oraz inne formy pracy grupowej.

3.Do placówki nie mogą przychodzić rodzice i dzieci, którzy są chorzy lub  jeżeli występują u nich jakiekolwiek objawy infekcji dróg oddechowych (stan podgorączkowy  lub gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu i smaku, ból gardła, katar, inne nietypowe objawy) lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby (podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2).

3a. Po przybyciu do Poradni interesanci  niebędący pracownikami Poradni, a zamierzający skorzystać z obsługi Rejestracji, Sekretariatu lub Księgowości zobowiązani są  wypełnić i przedłożyć odpowiedniemu pracownikowi administracyjnemu Kartę ewidencji osób przebywających w Poradni – Rejestracja/Recepcja, Sekretariat, Księgowość  stanowiącą Załącznik nr 5 do niniejszej procedury.”

 1. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
 2. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz (z zachowaniem odstępu między poszczególnymi osobami 2 m – nie dotyczy odległości pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a dzieckiem).
 3. Poradnia informuje telefonicznie o ustalonym terminie wizyty w placówce oraz o obowiązujących w Poradni zasadach i procedurach zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w celu zapobiegania zakażeniom SARS-COV-2.
 4. Pracownik Poradni przeprowadzi z rodzicem telefonicznie wstępny wywiad epidemiologiczny szczególnie pod kątem informacji o kwarantannie, izolacji i ewentualnych problemach zdrowotnych, podczas którego ustali, czy dziecko/rodzic są zdrowi oraz czy dziecko lub/i jego domownicy nie są objęci kwarantanną, izolacją lub nadzorem epidemiologicznym. Przekaże także ważne informacje dotyczące warunków przeprowadzenia badania.
 5. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka lub rodzica, rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio bez zbędnej zwłoki powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.
 6. Poradnia przyjmuje klientów wcześniej umówionych na określoną godzinę. Na wizytę klient powinien przybyć punktualnie, nie wcześniej niż na 5 minut przez wyznaczoną godziną spotkania.
 7. Dziecko i jego opiekun w trakcie pobytu w Poradni zobowiązani są do przebywania w maseczkach ochronnych zasłaniających usta i nos. Z obowiązku tego wyłączone są:
 • dzieci do ukończenia 5. roku życia,
 • osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.
 1. W zależności od specyfiki przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego specjalista może zadecydować o możliwości czasowego zdjęcia przez dziecko maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos na czas wykonania określonych czynności diagnostycznych lub terapeutycznych – w takiej sytuacji konieczne jest zachowanie dystansu 2 metrów pomiędzy pracownikiem a dzieckiem. Ponadto odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku umożliwienia komunikowania się z osobą  doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
 2. Poradnia nie zapewnia rodzicom i dzieciom maseczek, przyłbic i rękawiczek jednorazowych. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach losowych pracownik Poradni ma prawo podjąć decyzję o udostępnieniu klientowi maseczki jednorazowej.
 3. Natychmiast po wejściu do budynku Poradni każdy klient: dziecko oraz jego rodzic/opiekun mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji (na bazie alkoholu etylowego lub izopropylowego min. 60%). Używanie rękawiczek jednorazowych nie zwalnia klientów z obowiązku dezynfekcji rąk. Dzieci do ukończenia 6 roku życia są zwolnione z obowiązku dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym – w ich przypadku obowiązuje umycie rąk mydłem wg. instrukcji prawidłowego mycia rąk.
 4. Po przybyciu do Poradni rodzic/opiekun prawny jest obowiązany pobrać od pracownika pedagogicznego i w holu Poradni wypełnić Kartę ewidencji osób przebywających w Poradni – badania/konsultacje/terapia/interwencja kryzysowa stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej procedury, zawierającą wywiad epidemiologiczny w kierunku zakażenia SARS CoV-2.
 5. Klient jest wpuszczany do gabinetu po pozytywnym zweryfikowaniu informacji zawartych w wypełnionej ankiecie.
 6. Jeżeli na podstawie informacji wynikających z ankiety stwierdzone zostanie jakiekolwiek ryzyko zakażenia wirusem SARS CoV-2  - wskazana i zasadna jest odmowa wykonania diagnozy, przeprowadzenia terapii lub udzielenia konsultacji oraz poinformowanie rodzica/opiekuna prawnego o konieczności wyznaczenia innego, możliwego i bezpiecznego terminu wizyty.
 7. Rodzic oczekuje na dziecko w holu na parterze lub I piętrze Poradni w maseczce ochronnej (odległość pomiędzy osobami oczekującymi na dzieci w holu to minimum 2 m.), lub na czas badania /terapii dziecka ustala z pracownikiem przebywanie poza siedzibą Poradni, z określeniem orientacyjnego czasu trwania pracy z dzieckiem oraz kontaktu telefonicznego z rodzicem.  
 8. Udział rodzica/opiekuna w diagnozie/terapii możliwy jest za zgodą specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach (n.p. dzieci młodsze, niepełnosprawne, z zaburzeniami lękowymi) pod warunkiem, że  rodzic/opiekun znajduje się w odległości minimum 2 metry od diagnosty (obowiązkowo w maseczce zakrywającej usta i nos) oraz nie ingeruje w prowadzony z dzieckiem proces diagnostyczny/terapeutyczny.
 9. Na czas przeprowadzania diagnozy/ terapii rodzic zapewnia dziecku jego  własne, tylko podstawowe przybory: długopis/ołówek/kredki, a także wodę i chusteczki higieniczne.  
 10. Zabrania się przynoszenia do Poradni zabawek lub innych przedmiotów zbędnych podczas diagnozy/terapii, a także spożywania posiłków, poza wyjątkami uzasadnionymi stanem zdrowia lub wiekiem dziecka (np. cukrzyca, karmienie butelką małego dziecka).