Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

SPECJALISTYCZNE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Miasto Kalisz pozyskało grant na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Grant realizować będzie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu od 29.11.2021 do 30.06.2023 r. Wysokość pozyskanego grantu  1 288 519,78 zł. 

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego  Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.

Wsparcie merytoryczne, kadrowe i rzeczowe udzielane przez SCWEW w Kaliszu polegać będzie między innymi na:

 1. Konsultacjach indywidualnych i grupowych dla nauczycieli przedszkola/szkoły ogólnodostępnej
 2. Wspieraniu kadry kierowniczej m.in. w wypracowywaniu całościowego modelu funkcjonowania przedszkola i szkoły ogólnodostępnej jako organizacji włączającej i uczącej się, zapewniającej wysoką jakość kształcenia oraz zintegrowanego wsparcia, a także włączenie społeczne wszystkich członków społeczności przedszkolnej czy szkolnej w tym rodziców oraz instytucji wspierających
 3. Działaniu doradczo-szkoleniowym w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych
 4. Prowadzeniu modelowych zajęć specjalistycznych oraz zajęć/lekcji otwartych w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej.
 5. Wypożyczaniu sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz poradach i instruktażach w zakresie doboru i obsługi sprzętu specjalistycznego
 6. Konsultacjach eksperckich
 7. Przeprowadzeniu obserwacji wspierających/superwizjach koleżeńskich
 8. Wspieraniu rozwoju społeczności lokalnych poprzez:
 • inicjowanie i udział w działaniach promocyjnych, informacyjnych oraz profilaktycznych na rzecz edukacji włączającej
 • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób ze zróżnicowanymi potrzebami oraz ich rodzin

Jedyne w województwie wielkopolskim Specjalistyczne  Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu swoim wsparciem obejmie nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów z dziewięciu placówek w tym osiem z terenu Miasta Kalisza i jedną z powiatu kaliskiego:

 • Publiczne Przedszkole nr 18 im. Chatka Puchatka ul. Serbinowska 5A, 62-800 Kalisz
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stobno Siódme 26, 62-872 Godziesze Wielkie
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, ul. Fabryczna 13/15, 62-800 Kalisz
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego, ul. Jana Długosza 14, 62-800 Kalisz
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej, ul. Żwirki i Wigury 13, 62-800 Kalisz
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz
 • Technikum Budowlano-Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego , ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 7, ul. Wąska 13, 62-800 Kalisz
 • Technikum nr 4 im. ks. Józefa Sieradzana, ul. Częstochowska 99/105, 62-800 Kalisz