link do bip

Zaproszenie dla nauczycieli, doradców zawodowych
wszystkich typów szkół i przedszkoli

Miasta Kalisza
na spotkanie w ramach
”Sieci współpracy i samokształcenia - doradztwo edukacyjno-zawodowe”

 

 

 

Termin spotkania -  10.10.2018r.

Czas spotkania   –  16.00- 17.30

Miejsce spotkania  – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b

 

 

Program:

 1. Założenia i cele funkcjonowania „Sieci współpracy i samokształcenia - doradztwo   edukacyjno-zawodowe”.
 2. Przepisy prawa oświatowego w świetle zmian w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 3. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli.
 4. Dyskusja.

 

 

 

Koordynatorzy sieci:

Małgorzata Karbowiak – psycholog, doradca zawodowy

Joanna Lizut – psycholog, doradca zawodowy

Katarzyna Murszewska – pedagog, doradca zawodowy

 

 

 

 

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

w roku szkolnym 2018/19.

 

Praca z uczniami realizowana na terenie szkół:

 

 • warsztaty dla uczniów kl. VII SP ,,Samopoznanie, czyli jaki jestem. Moja samoocena”
 • warsztaty dla uczniów kl. VIII SP   „Zanim wybiorę szkołę i zawód”

 

 • warsztaty dla uczniów kl. III gimnazjum ,, Planowanie ścieżki rozwoju -wybieram zawód i szkołę”

 

 • warsztaty dla uczniów  kl. III LO ,,Planowanie własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego”

 

 • warsztaty dla uczniów kl. IV  Technikum ,, Moje cele osobiste i zawodowe.”

 

 • warsztaty dla uczniów kl. III Szkół Branżowych ,,Indywidualny plan działania edukacyjno-zawodowy”

Praca indywidualna z uczniami:

w poradni:

 • diagnoza zainteresowań i predyspozycji uczniów szkół podstawowych w tym klas III gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych
 • konsultacje dla uczniów – udostępnianie informacji zawodowej i edukacyjnej, wskazywanie możliwości wyboru, udzielanie porad.

 

w szkołach:

 • konsultacje dla uczniów po zakończeniu zajęć warsztatowych z klasą dotyczące ich decyzji, szkół, kierunków kształcenia, kryteriów naboru, różnych możliwości kształcenia do zdobycia kwalifikacji które interesują uczniów itd.
 • punkt konsultacyjny w szkole - w wyznaczonych terminach - prowadzone są konsultacje dla uczniów (oraz rodziców, nauczycieli); daje to możliwość skorzystania
  z indywidualnej porady oraz informacji zawodowej i edukacyjnej na terenie szkoły, do której uczniowie uczęszczają.

Szczególną opieką objęci są uczniowie z problemami zdrowotnymi – mogą skorzystać
z konsultacji, diagnozy pod kątem wyboru zawodu, szkoły i kierunku dalszej nauki odpowiedniego do stanu zdrowia oraz w niektórych przypadkach z wydawanych przez PPP opinii dla uczniów z ograniczonymi możliwościami wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

Opieką objęci są również uczniowie z problemami w nauce – otrzymują pomoc w podjęciu właściwych decyzji zawodowych i edukacyjnych, informacje o możliwościach kształcenia
i zdobycia kwalifikacji zawodowych na miarę ich możliwości.

 

Współpraca z rodzicami:

 • indywidualne konsultacje z rodzicami w poradni oraz w szkołach – głównie na temat zainteresowań które wykazują ich dzieci, ich predyspozycji, preferencji zawodowych, podejmowanych decyzji o dalszym kształceniu;
 • prelekcje dla rodziców w szkołach

-szkoła podstawowa i kl. III gimnazjalna -  ,, ”Jak wybrać szkołę ponadpodstawową  –wpływ rodziny na procesy planowania”.

- szkoły ponadpodstawowe - „Liceum i co dalej- możliwości kształcenia i zatrudnienia”

- „Szkoła branżowa i co dalej- możliwości kształcenia
i zatrudnienia”

-„Technikum i co dalej- możliwości kształcenia i zatrudnienia”

Współpraca z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, doradcami zawodowymi:

 • indywidualne konsultacje w szkołach i w poradni – dotyczą m.in. zrealizowanych z daną klasą zajęć warsztatowych oraz wskazówek do dalszej pracy z uczniami w zakresie przygotowania młodzieży do podjęcia właściwych decyzji zawodowych i edukacyjnych;
 • szkolenia dla Rad Pedagogicznych w szkołach nt. ,,Jak organizować i realizować systematyczną pomoc uczniom w przygotowaniu się do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia – realizowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego”.
 • szkolenia pedagogów szkolnych, doradców zawodowych w poradni z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia dotyczącej doradztwa zawodowego”

Inne działania poradni:

 • współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi poprzez:

– realizowanie warsztatów z klasami, prelekcji dla rodziców, szkoleń RP, konsultacji na terenie szkół (zgodnie ze zgłaszanym przez szkoły zapotrzebowaniem),

– pomoc przy projektowaniu, koordynowaniu i realizowaniu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego,

– przekazywanie informacji dotyczących bieżącej działalności instytucji i organizacji zainteresowanych problemami doradztwa zawodowego oraz ośrodków kształcenia zawodowego,

– wymiana doświadczeń, materiałów pomocniczych, opinii, informacji, wzajemna pomoc w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów,

– konsultowanie indywidualnych przypadków

 

 

 

Zespół do spraw doradztwa edukacyjno-zawodowego:

Karbowiak Małgorzata – psycholog, doradca zawodowy

Lizut Joanna - psycholog, doradca zawodowy

Murszewska Katarzyna - pedagog, doradca zawodowy

Muszyńska Matylda- psycholog, doradca zawodowy

Nowacka Irena- psycholog, doradca zawodowy

Wielkopolan Alicja - psycholog, doradca zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b, 62-800 Kalisz

tel.: 62 764-00-00, 62- 760-00-10, fax: 62 764-00-00,

e-mail:ppp1kalisz@interia.pl, www.bip.ppp1kalisz.wikom.pl

 
OFERTA

form pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

 

 

Pracownicy Poradni proponują usługi w zakresie:

 

Działalności diagnostycznej:

 

-   prowadzenie badań psychologiczno – pedagogicznych diagnozujących przyczyny ogólnych i specyficznych trudności w nauce i problemów wychowawczych dzieci i młodzieży, zakończonych wydaniem opinii
(na wniosek rodziców),

-   prowadzenie badań logopedycznych stwierdzających przyczyny zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży i kwalifikujących do zajęć terapeutycznych,

-   organizowanie indywidualnych i grupowych badań zawodowych ułatwiających poznanie swoich możliwości poznawczych i cech osobowości, w celu podjęcia właściwego wyboru zawodu i szkoły,

-   prowadzenie badań psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci
i młodzieży słabo widzącej i niewidomej, słabo słyszącej i niesłyszącej oraz autystycznej.

 

Udzielania bezpośrednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
i logopedycznej:

 

-   prowadzenie zajęć terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży
z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami adaptacyjnymi i ich rodzin,

-   organizowanie zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu,

-   prowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy,

-   organizowanie zajęć socjoterapii.

 

Pracownicy Poradni proponują również uczniom i rodzicom grupowe zajęcia prowadzone na terenie szkół w formie warsztatów:

 

-   aktywizujących wybór zawodu dla uczniów III klas gimnazjum,

-   zapobiegających agresji i uzależnieniom dla uczniów gimnazjum,

-   integrujących grupę klasową, przeznaczonych dla uczniów gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych.

Pracownicy Poradni prowadzą również badania przesiewowe na terenie szkół i placówek w celu wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych:

 

-   przesiewowe badania logopedyczne prowadzone dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III szkół podstawowych,

-   oceniające ryzyko dysleksji u dzieci 6-letnich.

 

Poradnia oferuje działalność psychoedukacyjną dla rodziców i nauczycieli na tematy związane z:

 

-   mechanizmami powstawania i sposobami przeciwdziałania agresji
i uzależnieniom,

-   problemami przemocy uczniów wobec nauczycieli,

-   wspomaganiem rozwoju dziecka zdolnego przez nauczycieli i rodziców,

-   przyczynami, objawami i sposobami pracy z dzieckiem przejawiającym trudności dyslektyczne,

-   oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

-   oraz inne zależnie od potrzeb zgłaszanych przez uczniów, rodziców
i nauczycieli.

 

Pracownicy udzielają porad psychologicznych, pedagogicznych
i logopedycznych uczniom, rodzicom i nauczycielom w punktach konsultacyjnych na terenie Poradni oraz szkół i placówek.