link do bip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, nieposiadającą osobowości prawnej.

 

Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Kalisz.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni, a w przypadku dzieci, które nie uczęszcają do przedszkoli - ze względu na miejsce zamieszkania w rejonie działania Poradni.

 

Poradnia udziela pomocy uczniom i rodzicom dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, słabo widzącej i niewidzącej oraz z autyzmem z terenu działania Poradni.

 

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1

w Kaliszu

 

 

 

Uchwałą nr 10/2017/2018 z dnia 22.03.2018 r. Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu wprowadziła zmiany do Statutu, w wyniku czego powstał tekst jednolity niniejszego dokumentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

 

Rozdział  1   Postanowienia ogólne

Rozdział  2   Cele i zadania poradni

Rozdział  3   Organy poradni oraz ich kompetencje

Rozdział  4   Organizacja poradni

Rozdział  5   Pracownicy poradni i ich zakres zadań

Rozdział  6   Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu, zwana dalej "poradnią", jest publiczną placówką oświatową zorganizowaną i działającą na zasadach określonych w:

1)   Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 ze zmianami);

2)   Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r.   poz. 1189 ze zmianami);

3)   Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 199, ze zmianami);

4)   Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2017 r.   w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1743).

2. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto  Kalisz.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania poradni

 

§ 2. 1. Celem działania poradni jest:

1)   udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej;

2)   pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

3)   udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci  i młodzieży;

4)   wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

2. Do zadań poradni należy w szczególności:

1)   diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2)   udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

3)   realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4)   organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 3. 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w   odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

 

2. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

1)   wydanie opinii;

2)   wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno

- wychowawczych, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub   indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

3)   objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci oraz rodziców bezpośrednią pomocą

psychologiczno – pedagogiczną;

4)   wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

 

3. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w: ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.

 

4. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż określone w przepisach wymienionych w ust. 3, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 

§ 4.1.  Poradnia wydaje opinie i informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

 

2. Opinia zawiera:

1)   oznaczenie poradni wydającej opinię;

2)   numer opinii;

3)   datę wydania opinii;

4)   podstawę prawną wydania opinii;

5)   imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia,   jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego  w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;

6)   określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych   oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

7)   stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe   jego uzasadnienie;

8)   wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;

9)   wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania   dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

10)  imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

11)  podpis dyrektora poradni.

 

3. Opinie i informacje wydaje się na pisemny wniosek rodzica dziecka lub pełnoletniego ucznia, którego opinia lub informacja dotyczy. Na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia opinia może być przekazana do szkoły, przedszkola lub placówki, do której uczęszcza dziecko lub uczeń.

 

4. Wnioskodawca może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich oraz opinię wychowawcy i nauczycieli.

 

5. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

 

6. Poradnia wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

 

9. Rodzic lub pełnoletni uczeń może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych,   pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

 

10. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek Poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o jego stanie zdrowia  a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informację niezbędne do wydania opinii.

 

11. Opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

 

12. Poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka lub pełnoletniego ucznia. Poradnia informuje o tym osobę składająca wniosek.

 

13. Poradnia przyjmuje wnioski w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

 

 

§ 5.1 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

1)   prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

2)   udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

3)   udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 

2. Pomoc , o której mowa w ust. 1 jest udzielana w szczególności w formie:

1)   indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

2)   terapii rodziny;

3)   grup wsparcia;

4)   prowadzenia mediacji;

5)   interwencji kryzysowej;

6)   warsztatów;

7)   porad i konsultacji;

8)   wykładów i prelekcji;

9)   działalności informacyjno – szkoleniowej.

 

§ 6.1. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, polega w szczególności na:

1)   udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w:

a)   rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży , w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I –III szkoły podstawowej,

b)   planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,

c)   rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

 

2)   współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez te placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

3)   współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

4)   udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

5)   podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

6)   prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

7)   udzielaniu we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom.

 

2.  Zadania, o których mowa w ust. 1, Poradnia realizuje w szczególności w formie:

1)   porad i konsultacji;

2)   udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców i specjalistów;

3)   udziału w zebraniach rad pedagogicznych;

4)   warsztatów;

5)   grup wsparcia;

6)   wykładów i prelekcji;

7)   prowadzenia mediacji;

8)   interwencji kryzysowej;

9)   działalności informacyjno – szkoleniowej.

 

§ 7.1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

1)   wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

2)   wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;

3)   realizacji podstaw programowych;

4)   rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

5)   analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów, o których mowa w art. 3 pkt 21, 21c i 21d ustawy o systemie oświaty;

6)   potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5;

7)   innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

 

2. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

1)   pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

2)   ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

3)   zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;

4)   wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

 

§ 8.1. Realizując powyższe zadania poradnia współpracuje z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

 

§ 9.1. Pracownicy pedagogiczni poradni zobowiązani są do realizacji swoich zadań statutowych zarówno na terenie poradni, jak również poza poradnią, między innymi w:

1)   przedszkolach;

2)   szkołach;

3)   placówkach oświatowych;

4)   instytucjach i organizacjach działających na rzecz dzieci, młodzieży,   ich rodzin;

5)   środowisku rodzinnym dziecka lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym.

 

2. Praca poza poradnią jest planowana i realizowana w oparciu o tygodniowy rozkład zajęć oraz wg aktualnych potrzeb przedszkoli, szkół i placówek oraz wg potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka lub ucznia, w uzgodnieniu z dyrektorem poradni.

 

3. Pracownicy Poradni zobowiązani są do realizowania innych czynności  wynikających z zadań statutowych placówki w ramach czasu pracy, o którym mowa w  art. 42 Karty Nauczyciela  oraz ustalonego wynagrodzenia.

 

4. Ustalone godziny pracy pracowników pedagogicznych mogą zostać zmienione na polecenie służbowe wydane przez dyrektora lub wicedyrektora Poradni, jeżeli  zachodzi taka konieczność wynikająca z realizacji zadań statutowych Poradni – z dostosowaniem do potrzeb klientów poradni (np. zebranie z rodzicami, udział w zebraniu Rady Pedagogicznej szkół i placówek).

 

§ 10.1. W poradni działają Zespoły Orzekające. Szczegółowe zasady dotyczące działania tych Zespołów, uprawnień wnioskodawców, danych zawartych we wnioskach i orzeczeniach oraz postępowania odwoławczego - zawierają przepisy zawarte   w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743).

 

2. Zespoły Orzekające orzekają o:

1)   potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji   i metod pracy;

2)   potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;

3) potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

4)   potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego;

5)   wydaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

3. Poradnia została wskazana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, za zgodą organu prowadzącego jako placówka, w której działa Zespół Orzekający wydający orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

4. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i młodzieży szkół   i przedszkoli położonych na terenie Miasta Kalisza oraz dzieci  nieuczęszczających do placówki, ale zamieszkujących na terenie działania poradni, a także dla dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera szkół i przedszkoli położonych na terenie Powiatu Kaliskiego oraz dzieci  nieuczęszczających do placówki, ale zamieszkujących na terenie Powiatu Kaliskiego.

 

5. Zespoły Orzekające powołuje dyrektor poradni.

 

6.  W skład zespołu wchodzą:

1)   dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;

2)   psycholog;

3)   pedagog;

4)   lekarz;

5)   inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

 

7. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący, którym jest dyrektor lub inny, upoważniony przez dyrektora pracownik poradni.

 

8. Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, zwanych "wnioskodawcą".

 

 

Rozdział 3

Organy poradni oraz ich kompetencje

 

§ 11. 1. Organami poradni są:

1)   dyrektor poradni;

2)   rada pedagogiczna.

 

2. Dyrektor poradni - kieruje działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

3. Do obowiązków dyrektora należy:

1)   kierowanie całokształtem działalności poradni w oparciu o przepisy  prawa oświatowego i inne przepisy szczegółowe;

2)   opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych poradni;

3)   opracowanie zakresu praw, odpowiedzialności i obowiązków wszystkich pracowników;

4)   dobór i zatrudnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;

5)   sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego;

6)   dokonywanie oceny pracy pracowników pedagogicznych;

7)   zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy;

8)   realizowanie uchwał rady pedagogicznej;

9)   dbałość o majątek poradni i powierzanie odpowiedzialności materialnej podległym pracownikom;

10)  współtworzenie wraz ze wszystkimi pracownikami właściwej atmosfery pracy w placówce, opartej na zasadach wzajemnego szacunku i  sprzyjającej efektywnej pracy;

11)  sprawowanie kontroli zarządczej.

 

3. Dyrektor poradni ma prawo do:

1)   wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom poradni;

2)   zatrudniania i zwalniania wszystkich pracowników poradni;

3)   premiowania i nagradzania pracowników oraz udzielania kar porządkowych;

4)   decydowania o wewnętrznej organizacji pracy poradni i jej bieżącym  funkcjonowaniu;

5)   wykorzystywania środków finansowych przyznanych na działalność  poradni;

6)   reprezentowania Poradni na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji;

7)   występowania z wnioskiem do Organu Prowadzącego o powierzenie obowiązków innemu pracownikowi pedagogicznemu Poradni w przypadku nieobecności dyrektora;

8)   występowania z wnioskami (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej) o nagrody i odznaczenia dla pracowników poradni.

 

4. Dyrektor odpowiada za:

1)   poziom dydaktyczny i organizacyjny placówki;

2)   zgodność funkcjonowania poradni z przepisami prawa oświatowego
i niniejszego statutu;

3)   celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność poradni;

4)   prowadzenie dokumentacji poradni i spraw pracowniczych.

 

5. W przypadku nieobecności dyrektora, jego obowiązki pełni wicedyrektor lub inny pracownik wyznaczony przez organ prowadzący.

 

6. Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorami placówek oświatowych, związkami zawodowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz  dziecka i rodziny.

 

§ 12.1. Pracownicy pedagogiczni tworzą Radę Pedagogiczną,  która jest kolegialnym organem Poradni. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

 

2. Zasady organizacji pracy Rady Pedagogicznej , zakres i formy jej działania określa regulamin Rady Pedagogicznej.

 

3. Członkowie Rady Pedagogicznej biorą udział  w jej zebraniach.

 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział inne osoby z głosem doradczym, zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym dyrektor organizuje:

1)   z rozpoczęciem roku szkolnego;

2)   podsumowujące pracę poradni  w I półroczu;

3)   przed zakończeniem roku szkolnego;

4)   w innych terminach wskazanych w harmonogramie zebrań Rady Pedagogicznej przedstawianym na początku roku szkolnego;

5)   w innych terminach nie wynikających z harmonogramu, a wynikających z aktualnych potrzeb.

 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być również  organizowane na  wniosek:

1)   organu  sprawującego  nadzór pedagogiczny;

2)   organu prowadzącego;

3)   co najmniej 1/3 członków rady.

 

6. Rada Pedagogiczna w zakresie swoich kompetencji w szczególności:

1)   zatwierdza plan/koncepcję pracy poradni;

2)   podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów;

3)   ustala organizację doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych;

4)   ustala sposoby wykorzystywania wyników z nadzoru pedagogicznego;

5)   przygotowuje projekt statutu i zatwierdza go.

 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)   organizację pracy poradni, w tym również tygodniowy rozkład zajęć;

2)   projekt planu finansowego;

3)   wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym nagród odznaczeń i innych wyróżnień;

4)   propozycje dyrektora w sprawie przydziału stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.

 

8. Uchwały  Rady  Pedagogicznej  są  podejmowane  zwykłą większością  głosów,   w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

10. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw   omawianych na  zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci i młodzieży oraz  ich rodziców korzystających z usług poradni, a także pracowników pedagogicznych  i innych pracowników poradni,  zgodnie z art. 73. ust. 3.  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 ze zmianami).

 

11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora   ze stanowiska do organu prowadzącego, który jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu  14 dni od  otrzymania wniosku.

 

§ 13.1. Spory między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem są w pierwszej kolejności rozpatrywane w sposób ugodowy.

 

2. Do wsparcia w rozwiązaniu sytuacji spornej pomiędzy stronami może być  wyłoniony w głosowaniu tajnym Rady Pedagogicznej spośród Rady Pedagogicznej lub wszystkich pracowników Poradni 3 osobowy zespół.

 

3. W zależności od rodzaju sporu - dopuszcza się, zaproszenie  osoby z zewnątrz reprezentującej  organ prowadzący lub  organ nadzoru pedagogicznego.

 

Rozdział 4

Organizacja Poradni

 

§ 14.1. Podstawą prawną działalności poradni jest  zarządzenie administracyjne z dnia 19.08.1966 r. w sprawie otwarcia Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Kaliszu   oraz Zarządzenie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu z dnia 30 sierpnia 1975 r. w sprawie przekształcenia powiatowych poradni wychowawczo-zawodowych   w poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 

2. Poradnia jest placówką wskazaną przez Kuratora Oświaty, za zgodą organu prowadzącego, jako właściwa do wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci   i uczniów: niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

§ 15.1. Terenem działania poradni jest Miasto Kalisz.

 

2. Poradnia udziela pomocy dzieciom i uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, a w przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkoli - ze względu na miejsce ich zamieszkania, a także dzieciom i uczniom: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, ich rodzicom i nauczycielom z przedszkoli i szkół położonych na terenie Powiatu Kaliskiego oraz dzieciom  nie uczęszczającym do placówki, ale zamieszkującym na terenie Powiatu Kaliskiego.

 

3. Dzieci, uczniowie, ich rodzice i nauczyciele spoza terenu działania poradni mogą korzystać z pomocy udzielanej przez Poradnię w przypadku, gdy zostało zawarte stosowne porozumienie pomiędzy organami prowadzącymi poradnie.

 

4. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

5. Podstawą działalności poradni jest jej Statut.

 

§ 16.1. Szczegółową organizację poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny poradni opracowany przez dyrektora poradni, zaopiniowany przez zakładowe związki zawodowe i organ nadzoru pedagogicznego, a zatwierdzony przez organ prowadzący poradnię.

 

2. W poradni mogą być powoływane zespoły zadaniowe lub problemowe o charakterze czasowym lub stałym, w zależności od potrzeb.

 

§ 17.1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 

2. Poradnia jest czynna 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach zgodnych z dziennym czasem pracy ustalanych przez dyrektora poradni za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 18.1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

 

2. Dyrektor  poradni  informuje  wolontariusza  o  specyfice  pracy  poradni   i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci  i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

3. Wolontariusz wykonuje zadania we współpracy z pracownikami poradni oraz pod nadzorem dyrektora poradni  lub wyznaczonej przez niego osoby.

 

4. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

1)   zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

2)   czas trwania porozumienia;

3)   zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z osobami, o których mowa w ust. 3;

4)   zobowiązanie wolontariusza do nie ujawniania informacji dotyczących dzieci   i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;

5)   postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

 

 

 

Rozdział 5

Pracownicy poradni i ich zakres zadań

§ 19.1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych - specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych posiadających kwalifikacje zgodne z przepisami prawa oświatowego.

 

2. W poradni mogą być zatrudnieni inni specjaliści w zależności od potrzeb,  w szczególności lekarze, jeżeli ich udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

 

3. Dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w zależności od potrzeb.

 

4. Wicedyrektor poradni:

1)   zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności;

2)   odpowiada służbowo przed dyrektorem;

3)   wykonuje zadania ujęte w indywidualnej Karcie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora oraz inne zlecane na bieżąco przez dyrektora.

 

5. Pracownicy pedagogiczni poradni mają prawo do dodatkowego zatrudnienia poza poradnią,  o ile nie koliduje ono z zakresem obowiązków w poradni.

 

6. Liczbę pracowników pedagogicznych poradni ustala, na wniosek dyrektora, organ prowadzący.

 

§ 20.1. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

 

2. Liczbę pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor poradni w zależności   od potrzeb, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

3. Wszystkich pracowników poradni obowiązuje tajemnica służbowa.

 

§ 21.1. Pracowników pedagogicznych poradni zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów prawa pracy oraz przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela, dyrektor poradni.

 

2. Wynagrodzenie pracownika pedagogicznego poradni oblicza się na podstawie obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu  o Regulamin wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.

 

 

 

3. Do zakresu ogólnych obowiązków pracownika pedagogicznego między innymi należy:

1)   kompletne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków w sposób zgodny z interesami placówki;

2)   znajomość i przestrzeganie przepisów, zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących powierzonego odcinka pracy, jak również regulaminu pracy i struktury organizacyjnej wraz z opisem stanowisk pracy placówki;

3)   informowanie przełożonych o nie dających się samodzielnie przezwyciężyć przeszkodach w realizacji zadań;

4)   informowanie przełożonych o nowych korzystniejszych możliwościach osiągania celów i realizacji zadań;

5)   podnoszenie własnych kwalifikacji do poziomu niezbędnego dla realizacji ustalonych zadań;

6)   wykorzystywanie powierzonego majątku placówki, zabezpieczanie go dostępnymi środkami przed zniszczeniem lub nieuzasadnionym obniżeniem wartości, zgodnie z przepisami i przeznaczeniem;

7)   przestrzeganie obowiązujących zasad współżycia społecznego.

 

4. Do głównych zadań pracowników pedagogicznych - w zależności od zajmowanego stanowiska należą w szczególności:

1)   na terenie  Poradni:

a)   prowadzenie badań diagnostycznych: psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz prowadzenie indywidualnych i grupowych badań zawodowych z zastosowaniem metod zgodnych z kwalifikacjami doradcy zawodowego;

b)   prowadzenie różnych form indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych;

c)   udzielanie porad i konsultacji uczniom, ich rodzicom i nauczycielom;

d)   realizowanie innych form pracy w ramach zadań statutowych poradni określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno - pedagogicznych;

e)   realizacja zadań zespołów zadaniowych zgodnie z rocznym planem pracy;

f)   współpraca  z innymi  pracownikami pedagogicznymi poradni;

g)   opieka nad przydzielonymi placówkami;

h)   rzetelne prowadzenie obowiązującej w poradni dokumentacji.

 

2)   poza terenem poradni – między innymi w: przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych, instytucjach i organizacjach działających na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz w środowisku rodzinnym dziecka lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym:

a)   odbywanie systematycznych zaplanowanych konsultacji w podległych placówkach;

b)   sprawowanie opieki nad dziećmi i uczniami przedszkoli, szkół i placówek we współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi, nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i innymi specjalistami;

c)   realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

d)   organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

e)   inicjowanie i udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek;

f)   udział w zebraniach rad pedagogicznych przedszkoli, szkól i placówek;

g)   prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

h)   realizowanie innych form pracy w ramach zadań statutowych określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno – pedagogicznych;

i)   współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka lub ucznia w zakresie: diagnozy, interwencji kryzysowej i w szczególnych przypadkach innych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej  udzielanej dzieciom i młodzieży oraz  ich rodzinom;

j)   współpraca z pozostałymi instytucjami i organizacjami działającymi  na rzecz dzieci, młodzieży, ich rodzin wg potrzeb i po uzgodnieniu  z dyrektorem poradni.

 

5. Szczegółowy przydział czynności oraz zakres praw, obowiązków i odpowiedzialności pracowników pedagogicznych określa dyrektor w indywidualnej Karcie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika pedagogicznego, załączonej do akt osobowych.

 

§ 22.1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy i Ustawy o pracownikach samorządowych dyrektor poradni, działając z upoważnienia organu prowadzącego.

 

2. Wynagrodzenie tych pracowników oblicza się na podstawie stawek zaszeregowania dla pracowników samorządowych oraz wewnętrznego regulaminu wynagradzania.

 

3. Do zakresu ogólnych obowiązków pracownika niepedagogicznego między innymi należy:

1)   kompletne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków w sposób zgodny z interesami placówki;

2)   znajomość i przestrzeganie przepisów, zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących powierzonego odcinka pracy, jak również regulaminu pracy i struktury organizacyjnej wraz z opisem stanowisk pracy placówki;

3)   informowanie przełożonych o nie dających się samodzielnie przezwyciężyć przeszkodach w realizacji zadań;

4)   informowanie przełożonych o nowych korzystniejszych możliwościach osiągania celów i realizacji zadań;

5)   podnoszenie własnych kwalifikacji do poziomu niezbędnego dla realizacji ustalonych zadań;

6)   wykorzystywanie powierzonego majątku placówki, zabezpieczanie go dostępnymi środkami przed zniszczeniem lub nieuzasadnionym obniżeniem wartości, zgodnie z przepisami i przeznaczeniem;

7)   przestrzeganie obowiązujących zasad współżycia społecznego.

 

5. Do głównych zadań pracowników niepedagogicznych - w zależności od zajmowanego stanowiska należą w szczególności:

1)   prowadzenie, ewidencjonowanie i porządkowanie dokumentacji zgodnie z przepisami szczegółowymi oraz obsługa oprogramowania zgodnego z „Wykazem oprogramowania użytkowanego  w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu”;

2)   prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji i pieczęci używanych w poradni;

3)   przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do odpowiedniego  pracownika odpowiedzialnego za załatwienie sprawy - w porozumieniu z dyrektorem poradni;

4)   wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu poradni;

5)   prowadzenie ksiąg inwentarzowych i innych dokumentujących majątek poradni;

6)   prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników;

7)   prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadań statutowych poradni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;

8)   sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz analiz;

9)   przechowywanie dokumentacji w komórce organizacyjnej, a następnie przekazywanie jej do składnicy akt, w trybie i na warunkach określonych przepisami szczegółowymi;

10)  przyjmowanie korespondencji oraz kierowanie jej w zależności od rodzaju spraw - do odpowiednich stanowisk pracy;

11)  wysyłanie korespondencji wychodzącej bądź doręczanie korespondencji do instytucji na terenie miasta Kalisza;

12)  dbanie o czystość i porządek na terenie poradni oraz wokół niej;

13)  dokonywanie zakupu środków i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania poradni;

14)  wykonywanie prac konserwatorskich oraz remontowych budynku i jego wyposażenia;

15)  czuwanie  nad  zabezpieczeniem  pomieszczeń wg zasad  bhp i  p-poż.

 

6. Szczegółowy przydział czynności oraz zakres praw, obowiązków i odpowiedzialności pracowników niepedagogicznych określa dyrektor w indywidualnej Karcie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika umysłowego lub w indywidualnej Karcie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika obsługi, załączonej do akt osobowych.

 

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

 

§ 23.1. Poradnia używa pieczęci podłużnej o treści:

Poradnia

Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b,

62-800 Kalisz, tel./fax 62 7640000

000694209

 

2. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, w szczególności:

1)   wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

2)   rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;

3)   dokumentację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe.

 

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni oraz prowadzenia związanej   z gospodarką finansową  dokumentacji określają odrębne przepisy.

 

§ 24.1. Wszyscy pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu zostali zapoznani z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zobowiązani do ich przestrzegania.

 

 

§ 25.1. Zmiany w Statucie poradni mogą być wprowadzane jedynie uchwałą Rady Pedagogicznej.

 

2. Dyrektor poradni każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje tekst ujednolicony   i podaje go do publicznej wiadomości na stronie BIP Poradni.

 

3.Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

4. Traci moc Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu z dnia 18 kwietnia 2013 roku ze zmianami.